Cabler-palvelun käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Cabler kaapeli- ja kelahallintapalveluun (”Cabler-palvelu”) sekä siihen liittyviin lisäpalveluihin (”Lisäpalvelu, Cabler-palvelu ja Lisäpalvelut yhdessä (”Palvelut”), ellei Cabler-palvelun käyttäjäorganisaation (”Käyttäjäorganisaatio”) ja palvelun tarjoajana toimivan Reka Kaapeli Oy:n (”Reka” tai ”Cabler”) välillä kirjallisesti ole toisin sovittu.

Palveluiden käyttöön sovelletaan lisäksi Cablerin tietosuojaselostetta, joka on saatavilla osoitteesta https://www.cabler.fi/tietosuoja/ Tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja Cabler-palveluun liittyen kerätään ja kuinka kyseisiä henkilötietoja käsitellään.

Palvelujen tarjoaminen

Palvelut tarjotaan kulloinkin voimassa olevien palvelukuvaustensa mukaisesti. Palveluiden sisältö jakautuu yrityskohtaisiin ympäristöihin Käyttäjäorganisaatiokohtaisesti.

Cabler-mobiilisovellus ja sen palvelukuvauksessa mainitut perusominaisuudet ovat maksutta käytössä. Palvelut voivat muilta osin sisältää sekä maksullisia että maksuttomia osuuksia.

Käyttäjäorganisaation tulee myötävaikuttaa Palvelujen toimittamiseen parhaan kykynsä mukaan sekä annettava oikeat ja riittävät tekniset tiedot Palvelujen suorittamista varten. Käyttäjäorganisaatio vastaa antamistaan tiedoista sekä niiden päivittämisestä.

Käyttäjäorganisaatio vastaa itse kaikista Palvelujen käyttämistä varten tarvitsemistaan laitteista.

Käyttäjäorganisaation tarvitsemista integrointi-, käyttöönotto-, kehitys-, asennus-, koulutus- ja muista tarjottavista Lisäpalveluista sovitaan erikseen.

Palvelujen toteuttamisessa voidaan käyttää alihankkijoita.

 

Palvelujen käyttö

Käyttäjäorganisaatiolla on oikeus käyttää Palveluita sen sisäisessä käytössä Palveluita koskevan palvelukuvauksen mukaisesti. Käyttäjäorganisaatio voi jakaa näkymänsä toiselle Palveluita käyttävälle käyttäjäorganisaatiolle.

Käyttäjäorganisaatio voi myöntää käyttöoikeuksia Cabler-palveluun työntekijöilleen ja muille puolestaan toimiville henkilöille (”Käyttäjä”). osapuolille. Käyttäjäorganisaatio vastaa siitä, että sen Käyttäjät noudattavat omalta osaltaan näitä Ehtoja. Käyttäjäorganisaation tulee ilmoittaa välittömästi havaitessaan Käyttäjän rikkovan näitä Ehtoja ja avustaa niiden toimenpiteiden osalta, joita vaaditaan rikkomusten lopettamiseksi ja estämiseksi.

Cabler-palvelua ei saa jälleenmyydä, vuokrata, edelleen lisensoida tai jakaa kolmansille

Käyttäjäorganisaatio sitoutuu Palveluita käyttäessään noudattamaan soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä. Käyttäjäorganisaatio vastaa Palvelujen käyttöä koskevien ohjeiden antamisesta Käyttäjilleen.

Käyttäjä ei saa käyttää teknisiä tai muita keinoja (kuten virheitä tai häiriöitä Palvelussa tai kolmannen osapuolen kehittämiä työkaluja tai sovelluksia) Palvelun käyttämiseen tavalla, joka häiritsee Palvelua tai keskeyttää Palvelun toiminnan. Palveluita ei saa käyttää vilpillisiin tai haitallisiin tarkoituksiin eikä Käyttäjä saa yrittää kiertää tai välttää teknisiä toimenpiteitä, jotka suojaavat Palveluita tai joiden tarkoituksena on hallita Palveluun pääsyä. Palveluita ei saa hankkia tai käyttää kilpailevan tuotteen tai palvelun tuottamiseen.

Käyttäjätunnukset

Käyttäjäorganisaatiolle määritetään pääkäyttäjä, joka saa Cabler-palvelun käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset. Pääkäyttäjä voi perustaa Cabler-palveluun uusia käyttäjätunnuksia. Käyttäjäorganisaation tili avataan vasta, kun nämä Ehdot on hyväksytty Käyttäjäorganisaation puolesta.

Käyttäjäorganisaatio vastaa siitä, että sen pääkäyttäjä ja muut Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Käyttäjäorganisaatio on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Cabler-palvelun käytöstä. Käyttäjä/Käyttäjäorganisaatio sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Cablerille käyttäjätunnusten joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnusten väärinkäytöstä. Vastuu käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Cabler-palvelun käytöstä lakkaa, kun Cabler on vastaanottanut ilmoituksen tai muutoin havainnut väärinkäytön. Käyttäjä on Cablerin kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan käyttäjätunnuksensa, jos se on tarpeen esimerkiksi Cabler-palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

Käyttäjäryhmiä koskevat erityisehdot

 

Cabler-palvelun toiminnallisuudet on rakennettu eri käyttäjäryhmien vaatimusten mukaan.

Käyttäjäryhmäkohtaiset erityisehdot sovitaan erillisessä liittymissopimuksessa kela- ja kaapelivalmistajien sekä tukkujen kanssa.

Maksulliset Lisäpalvelut

 

Käyttäjäorganisaatio voi tilata palvelukuvauksien mukaisia Lisäpalveluita. Lisäpalvelut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Arvonlisävero lisätään hintoihin laskutushetkellä kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Lisäpalvelut ovat Käyttäjäorganisaatiokohtaisia ja Lisäpalveluita voivat käyttää vain kyseiseen Käyttäjäorganisaation tilaukseen liitetyt Käyttäjät.

Lisäpalvelut hankitaan tilauskaudeksi, joka valitaan ostohetkellä. Tilauskauden lopussa Lisäpalvelut uusiutuvat automaattisesti uudeksi tilauskaudeksi, joka vastaa alkuperäisen tilauskauden kestoa, ellei Lisäpalveluja koskevaa tilausta irtisanota. Käyttäjää veloitetaan samalla maksutavalla kuin viimeisimmän tilauksen yhteydessä. Lisäpalveluja koskeva tilaus voidaan peruuttaa milloin tahansa joko Cabler-palvelussa tai ottamalla yhteyttä Cableriin. Jos Lisäpalveluja koskeva tilaus peruutetaan, Käyttäjä on velvollinen maksamaan jo tilatut Lisäpalvelut ja maksettuja tilausmaksuja ei palauteta.

Käyttäjää laskutetaan Lisäpalvelujen osalta kalenterikuukausittain etukäteen, ellei toisin ole sovittu. Mahdolliset sovitut erillisveloitukset, jotka eivät ehdi etukäteislaskutukseen, laskutetaan Lisäpalvelun toimittamisen jälkeen. Cabler voi myös ulkoistaa palvelumaksujen laskuttamisen kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjäorganisaation tulee maksaa palvelumaksut ilmoitetulle pankkitilille euroina laskua vastaan. Laskun eräpäivä on kolmekymmentä (30) päivää netto laskun päiväyksestä. Maksun tai sen osan viivästyessä viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä maksupäivään asti. Käyttäjäorganisaatio on lisäksi velvollinen korvaamaan viivästyneen maksun perimisestä aiheutuneet perintä- ja käsittelykulut.

Ellei toisin ole sovittu, Cablerilla on oikeus muuttaa hintoja milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Käyttäjäorganisaatiolle kirjallisesti Käyttäjäorganisaation viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen vähintään kolme (3) kuukautta ennen hintojen muutosten voimaanastumista. Jatkamalla Palvelujen käyttöä tai suorittamalla uusia maksuja, Käyttäjäorganisaation katsotaan hyväksyneen hintojen muutoksen.

Palvelun käytön keskeyttäminen ja irtisanominen

Ellei erikseen ole sovittu määräaikaisesta sopimuskaudesta, Käyttäjäorganisaatio voi lopettaa Palvelujen käyttämisen milloin tahansa. Jo maksettuja palvelumaksuja ei palauteta.

 

Cabler voi irtisanoa tai keskeyttää pääsyn Palveluihin välittömästi, jos Käyttäjäorganisaatio/Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai ei maksa Ehtojen mukaisia palvelumaksuja. Lisäksi Cabler voi irtisanoa pääsyn Palveluihin, jos Käyttäjäorganisaatio haetaan tai hakee itsensä konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan, hakee julkista haastetta velkojilleen taikka on muuten maksukyvytön.

Sopimuksen mahdollisesta irtisanomisesta tai voimassaolon päättymisestä huolimatta kaikki näiden Ehtojen kohdat, joiden tulee luonteensa tai tarkoituksensa vuoksi säilyä voimassa, säilyvät voimassa.

Ylläpito ja tuki

Cabler huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla siitä, että Cabler-palvelu on Käyttäjäorganisaation käytettävissä keskeytyksettä.

Käyttäjäorganisaation tulee ilmoittaa havaitsemastaan virheestä välittömästi Cablerille. Cablerin vastuulla olevat Cabler-palvelun virheet korjataan arkipäivisin kello 8–16 kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta. Cabler-palvelun ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Käyttäjäorganisaatiosta, kolmannen osapuolen vastuulla olevasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä.

Cablerilla on oikeus keskeyttää pääsy Cabler-palveluun tai sen osaan tilapäisesti, mikäli keskeytys on välttämätön laitteiden huollon, vaihdon, muutoksen, tarkastuksen, ohjelmistopäivityksen tai muun vastaavan syyn vuoksi (”Huoltokatkos”). Cabler pyrkii siihen, että Huoltokatkoksesta aiheutuu Käyttäjäorganisaatiolle mahdollisimman vähän haittaa ja pyrkii ilmoittamaan Huoltokatkoksesta Käyttäjäorganisaatiolle hyvissä ajoin etukäteen.

Cabler-palvelun käyttöä varten tarjotaan ilmaista tukea sähköpostitse Cablerin oman harkinnan mukaisesti, ilman mitään takuita tai palvelutasolupauksia koskien vastausaikoja. Apua saadakseen Käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@cabler.fi.

 

Immateriaalioikeudet

Palvelujen ja niihin liittyvien ohjelmistojen, asiakirjojen, muun materiaalin ja niiden muutosten sekä Cabler-palvelussa syntyneen datan ja tulosten omistus- sekä Immateriaalioikeudet ovat ja pysyvät Cablerin ja/tai sen lisenssinantajan omaisuutena. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan mitä tahansa immateriaalioikeuksia sisältäen rajoituksetta tavaramerkit, patentit, toiminimet, aputoiminimet, domain-nimet, hyödyllisyysmalli- ja mallioikeudet, tuotenimet, keksinnöt, ohjelmistot ja muut tekijän- ja teollisoikeudet sekä liike- ja ammattisalaisuudet.

Käyttäjällä ei ole ilman Cablerin etukäteen antamaa kirjallista lupaa oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön. Palvelujen käytön päättyessä Käyttäjäorganisaation on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai tuhottava hallussaan olevat alkuperäiset (sekä kopiot) materiaalit ja dokumentaatio.  Palvelujen käyttö ei anna Käyttäjäorganisaatiolle omistusoikeutta tai mitään muita oikeuksia Palvelujen Immateriaalioikeuksiin, ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä.

Sisältö

Käyttäjäorganisaatio vastaa Käyttäjien sekä Cabler-palveluun syöttämästä datasta ja muusta sisällöstä (”Sisältö”). Käyttäjäorganisaatio vastaa siitä, ettei Sisältö loukkaa soveltuvia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä tai ole muuten sopimatonta. Käyttäjäorganisaatio vastaa myös siitä, ettei Sisältö loukkaa kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia ja että se on hankkinut Sisällön käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset. Jos Cabler, viranomainen tai kolmas osapuoli perustellusta syystä väittää, että Cabler-palvelun kautta välitetään lakeja tai kolmansien oikeuksia loukkaavaa taikka muutoin sopimatonta Sisältöä, Cablerilla on oikeus poistaa tällainen Sisältö. Sisältö ei ole näkyvissä Cablerille tai toiselle Käyttäjäorganisaatiolle, ellei Käyttäjäorganisaatio ole myöntänyt käyttöoikeutta ympäristöönsä.

Sisällön Immateriaalioikeudet kuuluvat Käyttäjälle. Cabler on oikeutettu käyttämään, tallentamaan, kopioimaan, teknisesti muokkaamaan, jakelemaan ja julkaisemaan Sisältöä Palvelujen tarjoamisen edellyttämällä tavalla sekä siirtämään nämä oikeudet edelleen palvelun tekniselle ylläpitäjälle. Anonymisoitua dataa voidaan käyttää Palvelujen optimoimiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä tarjota tai myydä dataa aggregoituna kolmansille osapuolille.

Käyttäjäorganisaatio vastaa Cablerin puolustamisesta sekä mahdollisten korvausten, hyvitysten ja kulujen maksamisesta sekä muista Cablerille mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista liittyen Sisältöön. Cabler voi halutessaan osallistua asian käsittelyyn ja valita oman asiamiehensä Käyttäjäorganisaation kustannuksella. Cabler ilmoittaa kirjallisesti ja viipymättä Käyttäjäorganisaatiolle tällaisista vaateista sekä antaa Käyttäjäorganisaatiolle asian hoitamisen kannalta kohtuullisesti tarpeelliset tiedot ja avun.

Tietosuoja ja tietoturva

 

Käyttäjäorganisaation ja Cablerin on molempien omalta osaltaan huolehdittava tietoturvasta ja tietosuojasta henkilötietoja käsiteltäessä. Kumpikin vastaa siitä, että se toteuttaa omalta osaltaan tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta luvattomalta käsittelyltä.

Käyttäjäorganisaatio on rekisterinpitäjä Sisältöön liittyvän henkilötiedon osalta ja Cabler on rekisterinpitäjä Cabler-palvelun käyttämistä varten myöntämiensä käyttäjätunnusten ja käyttäjähallintaan liittyvän henkilötiedon osalta.  Mikäli Cabler käsittelee henkilötietoja Käyttäjän puolesta, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan näiden Ehtojen liitteenä 1 olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.

Käyttäjäorganisaatio vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

 

Linkit muihin palveluihin

Cabler-palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoihin tai palveluihin, jotka eivät ole Cabler-palvelun hallinnoimia ja jotka mahdollistavat Käyttäjälle kolmansien osapuolien palveluiden käytön.

Cabler ei ota mitään vastuuta kolmannen osapuolen palveluiden käytöstä tai sisällöstä. Tällaisen kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden käyttöön sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja.

Palvelujen toimivuus

Cabler takaa, että Palvelut toimivat olennaisilta osin palvelukuvaustensa mukaisesti. Cabler ei takaa, että Palvelut ovat keskeytyksettömiä, virheettömiä, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvia taikka Käyttäjäorganisaation vaatimuksia vastaavia. Cabler ei myöskään takaa, että kaikki Käyttäjäorganisaation Palvelujen käytön seurauksena saamat tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia tai luotettavia. Käyttäjäorganisaatio ja sen Käyttäjät käyttävät Palvelujen kautta saamansa dataa ja materiaalia omalla vastuullaan ja oman harkintansa mukaisesti.

Cablerin vastuu Palveluissa havaitusta virheestä rajoittuu Cablerin vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun Palvelun uudelleen suorittamiseen Cablerille sopivana ajankohtana. Cabler ei siten ole velvollinen maksamaan Käyttäjäorganisaatiolle tai Käyttäjälle vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä virheen perusteella.

Vastuunrajoitus

Cabler ei vastaa Palvelujen käytöstä aiheutuvista välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään mm. liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, saamatta jäänyttä tuloa tai hyötyä, Sisällön viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvaa vahinkoa, sopimuksellisia vastuita kolmatta kohtaan sekä muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Cablerin vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu kunkin kalenterivuoden aikana yhteensä enintään määrään, joka vastaa Käyttäjäorganisaation kyseisestä Palvelusta tai Palvelun osasta maksaman palvelumaksun määrää kolmen (3) vastuuperusteen syntyä välittömästi edeltäneen kalenterikuukauden aikana.

Edellä tässä kohdassa mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta vahinkoihin, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Vahingonkorvausta on vaadittava Cablerilta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

Force Majeure

 

Osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai täyttämättä jättäminen johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää tai poistaa. Osapuolen on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle kirjallisesti välittömästi ylivoimaiseen esteen ilmettyä.

Referenssioikeus

Cabler voi käyttää Käyttäjäorganisaation toiminimeä ja logoa palveluidensa markkinoinnissa ja referenssinä hyvien tapojen mukaisesti.

Muutokset ja Palvelun tuottamisen lopettaminen

 

Cablerilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla asiasta Käyttäjäorganisaatiolle. Muutokset tulevat voimaan ilmoitetusta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoitusta koskevan viestin lähettämisestä Käyttäjälle. Jos Käyttäjäorganisaatio ei hyväksy uusia Palvelun ehtoja, Käyttäjäorganisaation tulee lopettaa Palvelun käyttö. Käyttäjäorganisaation katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Cablerilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja edellä mainitusta ilmoitusajasta riippumatta, jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai jos muutos ei olennaisesti lisää Käyttäjäorganisaation velvollisuuksia tai vähennä Käyttäjäorganisaation oikeuksia.

 

Palvelujen sisältöön ja tekniseen toteutukseen voi tulla muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjäorganisaation tekniseen ympäristöön tai Sisällön toimitusmuotoon, vastaa Käyttäjäorganisaatio muutoksien toteuttamisesta ja kustannuksista. Cabler pyrkii ilmoittamaan muutoksista Käyttäjäorganisaation pääkäyttäjälle mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen, ja Käyttäjäorganisaation tekniseen ympäristöön vaikuttavista muutoksista viipymättä sen jälkeen, kun Cabler on saanut tiedon muutoksesta. Cablerilla on oikeus muuttaa Palvelujen sisältöä tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli muutos on tarpeen esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuen taikka tietoturva- tai muista vastaavista syistä johtuen.

Cablerilla on oikeus lopettaa Palvelu tai sen osan tuottaminen perustellusta syystä. Tällaisena syynä voidaan esimerkiksi pitää lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen tai yleisen alalla olevan käytännön muutosta, Cablerin ollessa kyvytön jatkamaan Palvelun toimittamista Palvelulle välttämättömästä toimittajasta johtuen ja/tai Cablerin päätöstä lopettaa Palvelu. Tällaisessa tilanteessa Cablerilla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen ilmoittamalla tästä Käyttäjäorganisaatiolle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, kuitenkin vähintään neljä (4) kuukautta etukäteen. Cabler ei missään tilanteessa ole velvollinen korvaamaan Käyttäjäorganisaatiolle Palvelujen lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

 

Muut ehdot

Jos jokin näiden Ehtojen lauseke katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintalausekkeita koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Näistä Ehdoista tai Palveluista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yksimielisyyteen, ratkaistaan asia lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Helsingissä noudattaen keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.

Cablerilla on aina oikeus saattaa Ehtoihin perustuvien palvelumaksujen perintä toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Viimeksi päivitetty: [3.7.2020]

Liite 1

Henkilötietojen käsittely

 1. Tausta ja tarkoitus

Tätä henkilötietojen käsittelyä koskevaa liitettä (”Käsittelyliite”) sovelletaan Cabler-palvelun Sisältöön liittyvien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimivan Käyttäjäorganisaation ja henkilötietojen käsittelijänä toimivan Cablerin välillä.

Osapuolet käsittelevät henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. “Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (”Tietosuoja-asetus”).  Käytettyjen termien sisältö määrittyy Tietosuojalainsäädännön sekä Ehtojen mukaisesti.

Tätä Käsittelyliitettä ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on kuvattu Cablerin tietosuojaselosteessa Cablerin ollessa rekisterinpitäjä.

 1. Käsittely

Käyttäjäorganisaatio siirtää Cablerille vain sellaista tietoa, jota sillä on oikeus käsitellä Tietosuojalainsäädännön mukaan. Käyttäjäorganisaatio vastaa henkilötietojen käsittelyä kuvaavan selosteen laatimisesta ja rekisteröityjen informoinnista heitä koskevien tietojen käsittelystä.

Cabler käsittelee henkilötietoja Cabler-palvelun tuottamiseen liittyen Käyttäjäorganisaation käyttäjien tietoja:

 • Yksilöintitiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Kelan käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten paikkatiedot ja käyttäjähistoria
 • Käyttäjien avoimiin lomakkeisiin lisäämät henkilötiedot.

Tietoja käsitellään Cabler-palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloajan. Cabler pitää yllä Tietosuojalainsäädännön mukaisesti käsittelyrekisteriä suorittamastaan Henkilötietojen käsittelystä.

Sopimuksen irtisanomisen tai Cabler-palvelun käytön päättymisen jälkeen Cabler palauttaa tai poistaa kohtuullisessa ajassa ne Käyttäjäorganisaation lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita soveltuvan lainsäädännön ja Cablerin muiden velvoitteiden vuoksi ei ole perusteltua säilyttää. Varmuuskopiot poistuvat siinä vaiheessa, kun varmuuskopiot ylikirjoitetaan Cablerin määrittelemän käytännön mukaisesti.

Cabler varmistaa, että henkilöstö, joka käsittelee henkilötietoja, on sitoutunut asianmukaisiin salassapitovelvoitteisiin tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 1. Ohjeiden noudattaminen

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Käyttäjäorganisaation kirjallisia ohjeita, jotka annetaan tällä Käsittelyliitteellä. Ohjeiden olennaisten muutosten osalta Cablerilla on oikeus veloittaa aiheutuneet lisäkustannukset. Cabler ilmoittaa Käyttäjäorganisaatiolle viivytyksettä, jos se katsoo Käyttäjäorganisaation ohjeiden rikkovan Tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Cabler ei siirrä henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle ilman Käyttäjäorganisaation kirjallista suostumusta. Mikäli palveluita Käyttäjäorganisaation suostumuksella tuotetaan muulla kuin EU/ETA-alueella, Cablerin on varmistettava, että henkilötietojen käsittely on Tietosuojalainsäädännön mukaista. Cablerin on tehtävä vaadittavat sopimukset esimerkiksi käyttäen EU:n komission mallisopimuslausekkeita.

 1. Alihankkijat

Cabler voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Cabler huolehtii siitä, että alihankkijaan sovelletaan sopimuksen tai muun oikeudellisen asiakirjan perusteella Tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisia tietosuojavelvoitteita.

Kirjallisesti pyydettäessä Cabler ilmoittaa alihankkijat Käyttäjäorganisaatiolle. Cabler tiedottaa alihankkijoiden vaihdoksesta Käyttäjäorganisaatiolle. Käyttäjäorganisaatiolla on perustellusta syystä oikeus vastustaa uuden alihankkijan käyttöä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen uuden alihankkijan käyttämisestä, Käyttäjäorganisaatiolla on oikeus irtisanoa Cabler-palvelun käyttöä koskeva sopimus.

 1. Tietoturva

Cabler toteuttaa riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Cabler kiinnittää huomiota turvallisuustason arvioimisessa käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattomat luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn vuoksi.

Cabler rajoittaa pääsyn Henkilötietoihin vain henkilöstölle ja alihankkijoille, jolla on perusteltu tarve käyttää henkilötietoja.

 1. Tietoturvaloukkaukset

Cabler ilmoittaa Käyttäjäorganisaatiolle viipymättä tietoturvaloukkauksista Tietosuojalainsäädännön mukaisesti (”Tietoturvaloukkaus”).

Tietoturvaloukkausta koskeva ilmoitus sisältää Tietosuoja-asetuksen vaatimat tiedot. Cabler dokumentoi Tietoturvaloukkaukset, niihin liittyvät tiedot, tiedot niiden vaikutuksista sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä.

 1. Tarkastusoikeus

Käyttäjäorganisaatiolla tai sen valtuuttamilla kolmansilla tahoilla, jotka eivät ole Cablerin suoria kilpailijoita, on oikeus suorittaa tarkastus Cablerin tämän Käsittelyliitteen mukaisissa toiminnoissa voidakseen arvioida tämän Käsittelyliitteen johdosta tapahtuvan henkilötietojen käsittelyssä noudatettavan tietosuojan ja tietoturvan tason, sekä varmistaakseen rekisteröityjen yksityisyyden suojan; ja sen arvioimiseksi, noudattaako Cabler tätä Käsittelyliitettä. Auditoinnin ajankohdasta ja yksityiskohdista sovitaan aina kirjallisesti etukäteen. Käyttäjäorganisaatio suorittaa auditoinnin omalla kustannuksellaan. Cablerilla on oikeus veloittaa auditoinnista aiheutuneet kohtuulliset lisäkustannukset.

 1. Käyttäjäorganisaation avustaminen

Cabler avustaa Käyttäjäorganisaatiota asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksiensa mukaan täyttämään Tietosuojalainsäädännön velvollisuudet liittyen rekisteröityjen oikeuksia koskeviin pyyntöihin. Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja saatavilla olevat tiedot Cabler auttaa Käyttäjäorganisaatiota varmistamaan, että tämä voi täyttää velvollisuutensa vaikutustenarviointia tai valvontaviranomaisen ennakkokuulemista varten lainsäädännön niin vaatiessa. Cablerilla on oikeus veloittaa aiheutuneet lisäkustannukset.

Käyttäjäorganisaation pyynnöstä Cabler antaa tiedot, jotka ovat tarpeen Käsittelyliitteen ja Tietosuojalainsäädännön noudattamisen osoittamiseksi. Toimitetut tiedot ovat luottamuksellisia. Cablerilla on oikeus veloittaa aiheutuneet lisäkustannukset.

Cabler ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä Käyttäjäorganisaatiolle kaikista sille tulleista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat Tietosuojalainsäädännön mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

 1. Muut ehdot

Kumpikin osapuoli on velvollinen maksamaan määrätyistä vahingonkorvauksista tai hallinnollista sakoista vain sen osan, joka vastaa sille tietosuojavalvontaviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaisessa päätöksessä vahvistettua vastuuta vahingosta.  Jos henkilölle aiheutuu Tietosuoja-asetukseen tai liitteen loukkauksista vahinkoa, Cabler on vastuussa vahingosta vain siltä osin, kuin se ei ole noudattanut nimenomaisesti sille osoitettuja Tietosuoja-asetuksen tai Käsittelyliitteen mukaisia velvoitteita. Cablerin kokonaisvastuu määräytyy Ehtojen mukaisesti.

Käsittelyliite on voimassa niin kauan kuin Cabler-palvelun käyttöä koskeva sopimus on voimassa ja tämän jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan loppuunsaattamiseksi, tai kauemmin, mikäli soveltuva laki niin määrää.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu määräytyy Ehtojen mukaisesti.