Cabler-palvelun tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Cabler kaapeli- ja kelahallintapalveluun (”Cabler-palvelu”). Tietosuojaseloste kuvaa, mitä henkilötietoja Cabler-palvelussa kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja miten henkilötietoja muutoin käsitellään.

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) ja muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

Cabler-palvelu voi sisältää linkkejä myös ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat ja hallinnoivat kolmannet osapuolet. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai ulkoisten palvelujen tietosuojakäytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä tarjolla olevia linkkejä).

Asiakkaan toimiessa rekisterinpitäjänä Cabler-palveluun toimitettavan sisällön osalta sovelletaan tämän tietosuojaselosteen sijaan Cabler-palvelun käyttöehdoissa kuvattuja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ehtoja.

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty.

2. Rekisterinpitäjä

Reka Kaapeli Oy
Y-tunnus: 1110846-3
Osoite: Kaapelikatu 2, 05800 Hyvinkää

Email: asiakaspalvelu@cabler.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelu ja viestintä
 • Cabler-palvelun käyttäjätilien hallinnointi
 • Cabler-palvelun tarjoaminen, käytönhallinta ja kehittäminen
 • Cabler-palvelun käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Markkinointi
 • Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen
 • Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiassa Cabler-palvelua koskevan sopimuksen toteuttaminen ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeutetun etuihimme kuuluvat esimerkiksi Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu ja viestintä, markkinointi ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden seuranta. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua.

Jos käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi tai raportointivelvoitteidemme hoitamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti oikeudellinen velvoite.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Cabler-palvelussa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot
  • Sopimuksen liittyen; Asiakkaan yhteyshenkilön sekä pääkäyttäjän nimi ja sähköpostiosoite
 • Cabler-palvelun käyttöä koskevat tiedot
  • Rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot; nimi ja sähköpostiosoite
  • Käyttöön liittyvät tiedot; IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, käyttöjärjestelmätiedot, selaintiedot.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai anonymisoidaan.

Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajat sekä taloushallinnon palveluntarjoajat. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja vastaanottajista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa tai Cabler-palvelun väärinkäytösten selvittämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä sekä rajoitetusti yritysjärjestelytilanteissa järjestelyn toisille osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille.

7. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

8. Tietoturva

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet sekä palveluntarjoajiemme tietoturvasta huolehtimisen. Cabler-palvelun tietoturvaa on kuvattu tarkemmin Cabler-palvelun palvelukuvauksessa.

Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on salassapitovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

 • Oikeus päästä tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilö
 • Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Mikäli henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi sopimusvelvoitteen toteuttamiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi, ei poistopyyntöä voida aina toteuttaa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnössä on epäselvyyttä, henkilötietoihin pääsyä voidaan rajoittaa.
 • Oikeus tietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia toimittamiensa, automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen.
 • Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa profilointia. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Lisäksi voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi lähettää pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä kohdassa 2 annettuja yhteystietoja. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidaksemme täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Käsittelemme pyyntösi saatuamme kaikki pyyntöösi liittyvät tarpeelliset tiedot (ml. henkilöllisyyden varmistaminen). Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja yleensä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta. Huomioithan kuitenkin, että oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain.  Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitamme erikseen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 3.7.2020